Vietravel

NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH LIÊN ĐOÀN QUẦN VỢT VIỆT NAM (KỲ HỌP THỨ 11 KHÓA V)

15/11/2016    4.65/5 trong 18 lượt 
LĐQVVN
  

NGHỊ QUYẾT

HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH LIÊN ĐOÀN QUẦN VỢT VIỆT NAM

(Kỳ họp thứ 11 Khóa V)

Thực hiện Điều lệ Liên đoàn Quần vợt Việt Nam, Quy chế hoạt động của Ban Chấp hành Khóa V (nhiệm kỳ 2010-2015) và chương trình kế hoạch công tác năm 2016.

           Ngày 01/7/2016  Ban Chấp hành Liên đoàn Quần vợt Việt Nam đã họp phiên toàn thể kỳ họp thứ 11 nhiệm kỳ V tại Hà Nội với sự tham gia của 16/31 thành viên Ban Chấp hành LĐQVVN.

           Chủ trì Hội nghị: Ông Nguyễn Danh Thái - Chủ tịch.

           Đại biểu dự Hội nghị: Ông Trần Đức Phấn, Phó Tổng cục trưởng - Tổng cục TDTT.

          Sau một buổi chiều làm việc tập trung, dân chủ và trách nhiệm. Hội nghị đã thảo luận các văn kiện và thống nhất triển khai các công việc chuẩn bị Đại hội đại biểu của Liên đoàn Quần vợt Việt Nam khóa VI (nhiệm kỳ 2016-2020) và quyết nghị các nội dung cụ thể như sau:

1.  Về các tài liệu, báo cáo tổng kết nhiệm kỳ:

-  Đề nghị các đồng chí đóng góp vào văn bản để tiếp tục hoàn thiện toàn bộ các báo cáo, quy chế chuẩn bị cho Đại hội Liên đoàn Quần vợt Việt Nam khóa VI.

-  Bổ sung vào báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành khuyết điểm trong công tác điều hành nhiệm kỳ qua để công tác điều hành nhiệm kỳ tới tốt hơn.

2. Về Báo cáo của Ban Kiểm tra: Đồng chí Vũ Thế Phiệt, Trưởng BKT đã trình bày Báo cáo của Ban Kiểm tra về các hoạt động của LĐQVVN Khóa V (2010-2015).

-  Hoạt động chung của Liên đoàn đã thực hiện đúng kế hoạch.

-  Về tài chính trên sổ sách minh bạch, kết luận của cơ quan kiểm toán không có gì sai phạm lớn (chỉ có 17 chứng từ không hợp lệ là những chứng từ đi công tác về cơ bản không lớn). Quy chế chi tiêu tuân thủ các quy chế ban hành.

- Việc bổ nhiệm cán bộ còn tùy tiện.

          -  Thu hồi Quyết định bổ nhiệm các ông Trịnh Văn Chinh, Hoàng Lê Đức Long và Nguyễn Quốc Hải.

          - Ban Kiểm tra tiếp tục kiểm tra làm rõ theo yêu cầu của đồng chí Trần Ngọc Lịnh và đồng chí Nguyễn Toàn Lực; các đồng chí nào có thắc mắc, khiếu nại gửi bằng văn bản tới Ban Kiểm tra để giải quyết trước ngày 15/7/2016. Các vấn đề khiếu nại cần đưa ra kết luận trước ngày 20/7/2016.

          3. Về công tác chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành Liên đoàn Quần vợt Việt Nam Khóa VI:

          a. Vị trí Chủ tịch:

-      Đồng chí Nguyễn Minh Tâm xin rút ứng cử vào BCH và vị trí Chủ tịch LĐQVVN Khóa VI.

-      Ban Chấp hành thống nhất bỏ phiếu lấy ý kiến của BCH tại cuộc họp để giới thiệu đồng chí Nguyễn Quốc Kỳ ứng cử vị trí Chủ tịch ra Đại hội LĐQVVN Khóa VI.

-      Ban Kiểm tra xác nhận số phiếu phát ra 16 thu lại 16 phiếu hợp lệ. Tỷ lệ phiếu ủng hộ là 09/16.

-      Đồng chí Nguyễn Quốc Kỳ đủ phiếu tín nhiệm giới thiệu vị trí Chủ tịch LĐQVVN Khóa VI.

b. Thông qua danh sách đề cử vào Ban Chấp hành LĐQVVN Khóa VI:

-      Đồng chí Nguyễn Minh Tâm xin rút khỏi ứng cử vào BCH LĐQVVN Khóa VI.

-      Ban Chấp hành giới thiệu bổ sung: đồng chí Trần Kim Cương Phó TTK LĐQVVN, đồng chí Nguyễn Duy Tự PCT kiêm Tổng thư ký LĐQV Thanh Hóa và đồng chí Trần Phi Hùng phụ trách môn quần vợt thuộc Bộ Công An.

-      Danh sách BCH LĐQVVN Khóa V thống nhất giới thiệu ra Đại hội LĐQVVN Khóa VI gồm 23 đồng chí (có danh sách kèm theo).

          4. Về Đại hội Thường niên của Liên đoàn Quần vợt Thế giới năm 2017:

-      Ban Chấp hành nhất trí về việc LĐQVVN đăng cai tổ chức Đại hội thường niên của LĐQV Thế giới từ ngày 01-04/8/2017 tại TP Hồ Chí Minh, Việt Nam.

          Hội nghị Ban Chấp hành LĐQVVN lần thứ 11 Khóa V nhất trí thông qua Nghị quyết này, yêu cầu Ban Thường vụ, Thường trực thể hiện rõ vai trò trách nhiệm của mình, đoàn kết, thực hiện tốt các nội dung ghi trên để Đại hội LĐQVVN nhiệm kỳ VI được tổ chức chu đáo, đúng thể lệ nguyên tắc và thành công tốt đẹp.
 

TM. BAN CHẤP HÀNH
 CHỦ TỊCH

        Nguyễn Danh Thái