Vietravel

NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH LIÊN ĐOÀN QUẦN VỢT VIỆT NAM (KỲ HỌP THỨ 12 KHÓA V)

15/11/2016    4.65/5 trong 18 lượt 
LĐQVVN
 NGHỊ QUYẾT

HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH LIÊN ĐOÀN QUẦN VỢT VIỆT NAM

(Kỳ họp thứ12 Khóa V)

Thực hiện Điều lệ Liên đoàn Quần vợt Việt Nam, quy chế hoạt động của Ban Chấp hành Khóa V (nhiệm kỳ 2010-2015) và chương trình kế hoạch công tác năm 2016.

          Ngày 10 tháng 11 năm 2016 Ban Chấp hành Liên đoàn Quần vợt Việt Nam đã họp phiên toàn thể kỳ họp thứ 12 Khóa V tại Hà Nội với sự tham gia của 20/31 thành viên Ban Chấp hành.

          Chủ trì Hội nghị: Đồng chí Nguyễn Danh Thái– Chủ tịch.

     Đại biểu Cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành dự hội nghị:

-         Đồng chí Vương Bích Thắng - Tổng cục trưởng – Tổng cục TDTT

-         Đồng chí Bùi Việt Hà - Phó Vụ Trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ – Tổng cục TDTT

          Hội nghị đã nghe:

          1/ Đồng chí Vũ Thế Phiệt, Trưởng Ban Kiểm tra báo cáo Công tác của Ban Kiểm tra Khóa V (NK 2010-2015);  Báo cáo tiếp tục kết quả xác minh đơn thư khiếu nại,tố cáo của các thành viên Liên đoàn (đ/c Trần Ngọc Lịnh và đ/c Nguyễn Toàn Lực) đối với đồng chí Nguyễn Quốc Kỳ. Đọc Nghị quyết của Ban Thường vụ kỳ họp thứ 20 ngày 27/10/2016.

          2/ Đồng chí Nguyễn Quốc Kỳ, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký báo cáo kế hoạch tổ chức Đại hội Liên đoàn Quần vợt Việt Nam Khóa VI. 

          3/ Hội nghị đã nghe chỉ đạo của đồng chí Vương Bích Thắng – Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT:  đề nghị Ban Chấp hành có quyết nghị lần cuối tại cuộc họp về các vấn đề đơn thư tố cáo, Liên đoàn là tổ chức xã hội nên phát ngôn phải theo Nghị quyết và ấn định thời gian tổ chức Đại hội LĐQVVN Khóa VI vào cuối năm 2016.

          Với tinh thần làm việc Dân chủ, Trách nhiệm và Thẳng thắn.Các Thành viên Ban Chấp hành đã thảo luận sâu tất cả các vấn đề đặt ra trong từng báo cáo một.Và đã tiến hành biểu quyết để thống nhất đối với từng vấn đề.

          Hội nghị Quyết nghị: 

1/ Về các đơn thư tố cáo của đồng chí Nguyễn Toàn Lực gửi Tổng cục TDTT và Chủ tịch LĐQVVN đối với đồng chí Nguyễn Quốc Kỳ: Ban Chấp hành đã biểu quyết thông qua Biên bản báo cáo của Ban Kiểm tra.

Quyết nghị : Thông qua Nội dung Bản báo cáo giải trình của Ban Kiểm tra (tỷ lệ 18/20).

2/ Về việc đề nghị của đ/c Nguyễn Toàn Lực có hình thức kỷ luật đối với đồng chí Nguyễn Quốc Kỳ:

Quyết nghị: Ban Chấp hành thống nhất đ/c Nguyễn Quốc Kỳ rút kinh nghiệm về công tác điều hành cho tốt hơn (tỷ lệ 18/20).

3/ Công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội LĐQVVN Khóa VI:

3.1/ Thời gian dự kiến 26-29/12/2016 tại Hà Nội. Đề nghị Ban Chấp hành đóng góp bằng văn bản về các văn kiện báo cáo Đại hội. Giao Tiểu ban Nội dung, văn kiện hoàn tất hồ sơ gửi Ban Chấp hành trước ngày 18/11/2016. Báo cáo Tổng cục TDTT thông qua trước ngày 22/11 . Nộp Hồ sơ xin phép Bộ Nội vụ trước ngày 25/11/2016 .

3.2/ Kinh phí phục vụ công tác tổ chức Đại hội: đồng chí Nguyễn Minh Tâm ủng hộ 150 triệu đồng, đồng chí Trần Ngọc Lịnh vận động tài trợ 60 triệu đồng. Công ty Vietravel tài trợ 400 triệu đồng cho hoạt động của LĐQVVN trong 3 tháng cuối năm 2016.

          Hội nghị Ban Chấp hành LĐQVVN lần thứ 12Khóa V nhất trí thông qua Nghị quyết này,yêu cầu Ban Chấp hành, Ban Thường vụ thể hiện rõ vai trò trách nhiệm của mình, đoàn kết, thực hiện tốt các Quyết nghị của Ban Chấp hànhđểĐại hội LĐQVVN Khóa VI được tổ chức chu đáo, đúng thể lệ nguyên tắc và thành công tốt đẹp.
 

 

TM. BAN CHẤP HÀNH

CHỦ TỊCH

Nguyễn Danh Thái


 

 


 

Ban Truyền thông
LĐQVVN