Vietravel

Quyết định phong cấp VĐV 2017 và Thông báo tiêu chuẩn phong cấp VĐV 2018

25/01/2018    4.6/5 trong 5 lượt 
Quyết định phong cấp VĐV 2017 và Thông báo tiêu chuẩn phong cấp VĐV 2018
LĐQVVN gửi tới các anh, chị Quyết định phong cấp VĐV năm 2017 & Thông báo tiêu chuẩn phong cấp VĐV năm 2018 có cập nhật, bổ sung theo kế hoạch giải mới năm 2018.
LĐQVVN gửi tới các anh, chị Quyết định phong cấp VĐV năm 2017 & Thông báo tiêu chuẩn phong cấp VĐV năm 2018 có cập nhật, bổ sung theo kế hoạch giải mới năm 2018.

Bản Quyết định phong cấp đóng dấu đỏ sẽ được gửi về các đơn vị có VĐV được phong cấp kèm theo Giấy chứng nhận phong cấp cho từng VĐV có tên.

Ban Truyền Thông