Vietravel

Thông báo v/v phong cấp VĐV năm 2018

25/01/2019    4.6/5 trong 5 lượt 
Thông báo v/v phong cấp VĐV năm 2018
Ban Truyền thông LĐQVVN kính gửi các anh - chị Thông báo v/v phong cấp VĐV năm 2018 & Tiêu chuẩn + Danh sách (Dự kiến) kèm theo. Bản gốc đã được gửi về các đơn vị theo đường bưu điện, đề nghị các anh - chị quan tâm theo dõi tổng hợp thành tích, lập danh sách và gửi CV xác nhận các VĐV của đơn vị đạt đầy đủ các điều kiện & tiêu chuẩn được phong cấp gửi về Văn phòng VTF trước ngày 15/02/2019.
 Link tải Thông báo: http://bit.ly/2WggGpu

Ban Truyền Thông